Blog

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Les leçons apprises dans le cadre de la réponse continue à l'ouragan Matthew à Haïti

Dieusibon Pierre-Mérité*

By Inter-American Foundation on Comment

Kat mwa apre siklòn Mathieu te fin dechire Ayiti kòm yon tanpèt kategori kat, atansyon mond lan te fikse sou lòt sijè, men Ayisyen kontinye ap rekipere ak rebati kominote yo. Pandan tan sa òganizasyon asistans imanitè yo kounye a angaje nan evalyasyon sou repons entènasyonal nan dezas la. Nan yon efò pou kontinye amelyore efò soulajman nan evènman ki ka touye moun tankou sa a, li apwopriye anpil pou poze kesyon tankou, èske repons donatè ak resous finansye yo adekwat? Nan ki mezi plan preparasyon dezas la te efikas? Èske èd entènasyonal la te kowodone komsadwa pami dirijan yo epi èske te gen ase responsabilite pou popilasyon ki te afekte yo?

LeRapò evalyasyon Real Time ki te pibliye pa twò lontan de sa sou repons entènasyonal a siklòn Mathieu, te fèt pa Biwo Nasyonzini pou Kowòdinasyon nan zafè Imanitè, te sijere ke “te gen amelyorasyon enpòtan nan repons entènasyonal a konsekans imanitè sou siklòn Mathieu parapò a lòt dezas ki te pase anvan an Ayiti, menm si amelyorasyon an te inegal.”

Inter-American Foundation (IAF) se pa yon ajans sekou pou dezas. Toutfwa apre tanpèt Oktòb 2016 la IAF te sipòte rezo patnè debaz li yo ki egziste deja  pou adapte pwòp entèvansyon sosyal ijans ak ekonomik yo pou adrese bezwen omwen 10,000 viktim tanpèt la. 


IAF kontinye sipòte patnè Ayisyen li yo. Nan yon efò pou kontribye nan dyalòg pou amelyore pwochen efò soulajman, IAF gen kèk leson li te tire apre pasaj siklòn Mathieu — nan pèspektif patnè debaz li yo ki te pi afekte lè dezas frape.

Matthew-IMG_4805

  En cas de catastrophe, les partenaires sont ceux qui savent comment reconstruire leurs vies.

Apre atak siklòn Mathieu nan pati sid Ayiti nan mwa Oktòb 2016, Fondasyon Inter-American (IAF) te bay asistans imedyat a senk òganizasyon debaz nan depatman Sid la pou ede adrese pwoblèm gwo tanpèt la te koze. Eksperyans sa a te pèmèt IAF pi byen konprann enpak la, ak leson yo te tire apati eksperyans yo ka itilize l pou pwochen entèvansyon sou nivo nasyonal ak mondyal. Gen kèk nan obsèvasyon ki fèt yo, leson yo tire ak rekòmandasyon ki soti sou teren an:

 • Lyezon Lokal AF ak ekip Sipò Administratif (LLAS) ta dwe fè kontak rapid avèk lidè òganizasyon benefisyè yo imedyatman apre yon dezas. Pandan reyinyon swivi yo, manm òganizasyon ki afekte yo te eksprime rekonesans ak gratitid a IAF paske li se premye òganizasyon ki te fè demann sou sitiyasyon apre tanpèt la, daprè yon manm patnè benefisyè IAF Óganizasyon Devlopman Dirab ak Solidè Ayiti (ODDSHA).  
 • Pwen santral IAF sou teren an ta dwe òganize vizit repons rapid pou evalye sitiyasyon endividyèl chak gwoup ki te afekte pou detèmine nivo sipò ki nesesè. Yo ta dwe konsilte avèk lòt manm kominotè ki te afekte pa dezas la - non sèlman gwoup yo ki te asosye avèk pwojè IAF te finanse yo. Pandan reyinyon evalyasyon yo, rezidan yo te apresye lefèt ke IAF se te premye òganizasyon pou vizite kominote yo pou fè evalyasyon sou domaj ak bezwen yo. Menm yon semèn apre siklòn nan, pa t gen okenn otorite ki te panse vizite kominote yo.


Deusibon-IMG_4677Dieusibon Pierre-Mérité Écouté les membres de la communauté touchés par l'Ouragan Matthew.


 • Pandan yon reyinyon apre dezas la li enpòtan pou kite manm tout òganizasyon yo eksprime tèt yo. Pran pasyans pandan diskisyon yo. Tande fristrasyon yo avèk anpil atansyon. Lyezon lokal IAF te remake ke pandan premye vizit la apre siklònn nan, rezidan yo pat vle rete pi lontan nan reyinyon yo.

 • Sekouris yo ta dwe vizite jaden kay ansanm avèk lòt bilding ki te detwi yo otan ke posib. Pale avèk pèsonalite enpòtan yo, men se pa avèk yo menm sèlman. Anplis de lidè òganizasyon yo, pale tou avèk lòt manm yo.

 • Pale separeman avèk gwoup fanm yo. Nan sèten ka fanm yo pap pale avèk tout senserite sou pwoblèm yo devan mesye yo. Manman yo ap santi yo pi alèz pou yo pale an tout senserite osijè pwoblèm pitit yo.
   
 • Pran ankonsiderasyon pwopozisyon moun yo sou fason yo vle kontinye aktivite kominotè yo odela de koutèm lan. Pa egzanp, ki bezwen yo genyen a mwayen ak alontèm?
 • Evite pwopoze solisyon pou rezidan ak sivivan yo apre yon dezas. Pandan vizit swivi yo pifò òganizasyon yo te remèsye IAF pou estrateji yo te itilize pou ede moun yo fè fas epi retabli nan pwoblèm Mathieu te koze. "IAF gen anpil respè pou patnè benefisyè li yo. Li respekte volonte yo," te dekalre yon manm ODDSHA apre repons lan.
 • Fasilite sipò sikolojik pou viktim yo. Disponibilite sèvis konsèy IAF te ofri òganizasyon yo ki te sibi pèt te pwouve l enpòtan pou geri kominote yo. Li te pèmèt popilasyon afekte yo rebati konfyans ak ranfòse estim nan pwòp tèt yo. Touswit apre tanpèt la gen kèk viktim ki te panse lavi yo te fini paske yo te pèdi tout byen yo. Sesyon konsèy te ede yo rejwenn konfyans ak motivasyon pou relanse revni nan kay yo.  


Mattew-IMG_9869

Les communautés qui sont prêts à répondre aux désastres naturels sont moins vulnérables. 


 • Ranfòse solidarite ant òganizasyon debaz yo lè nou òganize sesyon deba avèk lidè yo ki soti nan diferan gwoup. Nan yon reyinyon swivi avèk Mouvman Peyizan 3yème Seksyon Kanperen (MP3K), gwoup lidè yo te eksplike enpòtans solidarite ak enpòtans rezo.

 • Idantifye epi bat bravo pou travay kominal òganizasyon kominotè yo te fè anvan entèvansyon an. Nou te remake ke anvan arive èd imanitè, manm gwoup yo te deja òganize tèt yo pou ede viktim yo ak pou netwaye wout yo pou fasilite kominikasyon nan zòn ki pi lwen yo.  

 • Pran foto pou dokimante domaj ak bezwen pandan premye vizit evalyasyon sou teren an, ak plis ankò pandan vizit swivi yo.

 • Yo te bati strikti ki rezistan pou tanpèt avèk finansman IAF nan de kominote nan Camp-Perin yo te jwe yon wòl enpòtan nan pwoteje manm kominote yo. Apre pasaj siklòn nan etablisman MP3K ansanm avèk pa Asosyasyon Plantè Jonc-Tiby te akeyi plis pase 1,500 manm kominote vilnerab yo. Akoz de sipò yo, moun ki pa manm òganizasyon sa yo gen yon pèsepsyon ki pi pozitif de òganizasyon yo.

 • Ranfòse kominikasyon ant òganizasyon yo pandan peryòd evalyasyon an. Ekip IAF la nan Washington, D.C. kenbe kontak regilye avèk ekip la sou teren an nan fason pou aliyen ak adapte etwatman baze sou reyalite ki sou teren an.

 • Entèvansyon yo pran tan. Yo mande anpil kominikasyon avèk gwoup yo pou prepare finansman.

 • Ankouraje manm òganizasyon yo pou devlope rezistans nan move tan. Kominote ki prepare yo mwens vilnerab.

__________________________________________________


 FRENCH

Quatre mois après que l’ouragan Matthew se soit abattu sur Haïti comme tempête de catégorie 4, l’attention du monde est peut-être passée à d’autres sujets mais les haïtiens poursuivent leur redressement et continuent à rebâtir leurs communautés. Pendant ce temps, les organisations d’aide humanitaire sont maintenant impliquées dans les  évaluations de la réponse internationale au désastre. Dans le but de constamment améliorer les opérations de secours pour ce genre d’évènement tragique, il est très pertinent de poser des questions comme : Est-ce que les réponses des donateurs et les ressources financières étaient adéquates? Dans quelle mesure est-ce que les plans de préparation aux catastrophes étaient adéquats? Est-ce que l’aide internationale était bien coordonnée entre les différents leaderships et il y avait-il assez de responsabilité envers les populations touchées?  

Le tout nouveau rapport d’Évaluation en temps réel de la réponse internationale à l’ouragan Matthew qui a été produit par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU suggère «qu’il y a eu de nombreuses améliorations en matière de réponse internationale envers les conséquences humanitaires d’ouragan Matthew par rapport aux désastres précédents en Haïti, même si l’amélioration a tout de même été inégale».

L’Inter-American Foundation (IAF) n’est pas une agence de secours dédiée aux catastrophes. Toutefois, à la suite des évènements qui se sont produits en octobre 2016 (la tempête), l’IAF a soutenu son réseau existant de partenaires sur le terrain afin d’élaborer leur propres interventions sociales et économiques d’urgence dans le but de répondre aux besoins de plus de 10 000 survivants. 

L’IAF continue à soutenir ses partenaires haïtiens. Dans un effort visant à contribuer au dialogue afin d’améliorer les efforts de secours futurs, l’IAF souhaite inclure certaines leçons apprises à la suite de l’ouragan Matthew – du point de vue des partenaires sur le terrain qui étaient le plus touchés lors de l’incident.

Matthew-IMG_4805

 En cas de catastrophe, les partenaires sont ceux qui savent comment reconstruire leurs vies.

Suivant le déferlement de l’ouragan Matthew à travers la portion su d’Haïti en octobre 2016, l’Inter-American Foundation (IAF) a accordé une aide immédiate à cinq organisations sur le terrain dans le département du Sud afin d’aider à résoudre les problèmes engendrés par l’énorme tempête. Cette expérience a permis à l’IAF de mieux comprendre l’impact sur le terrain et les leçons apprises de cette expérience peuvent être utiles pour les interventions futures à l’échelle nationale ou internationale. Voici certaines des observations, leçons et recommandations apprises sur le terrain:

 • Les équipes de liaison locale et administrative (Local Liaison and Administrative Support (LLAS)) de l’IAF devraient rapidement communiquer avec les dirigeants des organisations récipiendaires suivant le désastre. Pendant les réunions de suivi, les membres des organisations concernées ont tous exprimés leur gratitude et leur reconnaissance envers l’IAF car, selon un membre de l’organisation bénéficiaire Organisation de Développement Durable et Solidaire D'Haïti (ODDSHA), elle était la première organisation à avoir posé des questions après le déferlement de la tempête.  

 • Les points centraux de l’IAF sur le terrain devraient organiser des visites de réponse rapide afin d’évaluer la situation individuelle de chaque groupe touché afin de déterminer le niveau de soutien requis. Ils devraient également coordonner avec d’autres membres touchés de la communauté qui ont été affectés par le désastre – et non seulement les groupes associés avec les projets financés par l’IAF. Pendant les réunions d’évaluation, les résidents ont apprécié le fait que l’IAF était la première organisation à visiter les communautés dans le but de procéder à des évaluations de dommages et de besoins. Même une semaine après le désastre, aucune autre autorité n’est venue visiter les communautés.


Deusibon-IMG_4677
Dieusibon Pierre-Mérité Écouté les membres de la communauté touchés par l'Ouragan Matthew.

 • Pendant les réunions post-désastre, il est important de laisser les membres des organisations s’exprimer. Soyez patient pendant les discussions. Écoutez attentivement leurs frustrations. La liaison locale de l’IAF a remarqué que pendant la première visite suivant l’ouragan, les résidents souhaitaient rester plus longtemps aux réunions.
 • Les premiers intervenants devraient visiter les jardins, les maisons et les autres bâtiments détruits aussi souvent que possible.
 • Parlez aux groupes de femmes séparément. Dans certains cas, les femmes ne discuteront pas franchement en présence d’autres hommes. Les mères seront plus aptes et mieux en mesure de parler plus clairement des problèmes liés aux enfants.   
 • Prenez les suggestions des autres personnes en considération sur la façon dont ils souhaitent poursuivre les activités de leur communauté au-delà du court-terme. Par exemple, quels sont leurs besoins au moyen et long-terme?
 • Évitez de proposer des solutions aux résidents et aux survivants immédiatement après le sinistre. Pendant les visites de suivi, la plupart des organisations ont remercié l’IAF pour la stratégie utilisée afin d’aider les personnes à faire face et se rétablir des problèmes engendrés par Matthew. Un membre de l’ODDSHA a affirmé après l’intervention que « l’IAF démontre un énorme respect envers ces partenaires bénéficiaires. Elle respecte leurs souhaits ».

 • Facilitez le soutien psychologique aux survivants. La disponibilité de services d’assistance que l’IAF a offert aux organisations qui ont subis des pertes s’est avérée très importante pour guérir les communautés. Ces services ont permis ont populations touchées de rebâtir leur confiance et de renforcer leur estime de soi. Au lendemain de la tempête, certains survivants croyaient que leur vie était finie parce que leurs biens avaient été complètement détruits. Les services d’assistance leur ont permis de regagner leur confiance et leur motivation pour à nouveau stimuler les revenus du ménage

Mattew-IMG_9869

Les communautés qui sont prêts à répondre aux désastres naturels sont moins vulnérables. 

 • Renforcez la solidarité entre les organisations sur le terrain en conduisant une séance avec les leaders des différents groupes. Lors d’une réunion de suivi avec Mouvman Peyizan 3yème Seksyon Kanperen (MP3K), les leaders de groupe ont expliqué l’importance de la solidarité et du réseautage.
 • Identifier et encouragez le travail communautaire effectué par les organisations communautaires avant l’intervention. Nous avons remarqué qu’avant l’arrivée de l’aide humanitaire, les membres des groupes s’étaient déjà organisés afin d’aider les survivants et nettoyer les routes dans le but de faciliter la communication entre les zones éloignées.   

 • Prenez des photos pour documenter les dégâts et les besoins pendant la première visite évaluation sur le terrain et encore d’avantage pendant les prochaines visites.

 • Les structures résistantes à la tempête construites avec les fonds de l’IAF dans deux communautés de Camp-Perrin ont joué un rôle important dans la protection des membres de la communauté. Au lendemain de la tempête, les installations de MP3K et d’Association Planteurs Jonc-Tiby ont pu héberger plus de 1500 membres à risque de la communauté. En raison de leur soutien, les personnes qui ne sont pas des membres de ces organisations ont maintenant un regard plus positif sur celles-ci.
 • Renforcez la communication entre les organisations pendant l’étape d’évaluation. L’équipe de l’IAF à Washington, D.C., maintient un contact régulier avec l’équipe sur le terrain afin de mieux coordonner et s’adapter à la réalité sur le terrain.
 • Les interventions prennent du temps. Elles nécessitent beaucoup de communications avec les groupes pour préparer le financement.    

 • Encouragez les membres des organisations à renforcer leur capacité de résilience en matière de conditions météorologiques extrêmes. Les communautés qui sont mieux préparées sont moins vulnérables.   
__________________________________________________

Dieusibon Pierre-Mérité Est une liaison locale et soutien administratif (LLAS) en Haïti pour l'Inter-American Foundation.

Return to full list >>

Free viewers are required for some of the attached documents.
They can be downloaded by clicking on the icons below.

Acrobat Reader Flash Player QuickTime Windows Media Player Microsoft Silverlight Word Viewer Excel Viewer PowerPoint Viewer
comments powered by Disqus