Blog

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Leson nou te tire apre repons nou te bay Siklòn Matthew ann Ayiti

Dieusibon Pierre-Mérité*

By Inter-American Foundation on Comment

Kat mwa apre siklòn Matthew, ki se yon siklòn kategori kat, te pase Ayiti, lòt peyi yo gentan ap okipe lòt sijè, men Ayisyen kontinye ap retabli vi yo epi rebati kominote yo. Pandansetan se kounyea ke òganizasyon èd imanitè yo ap evalye repons entènasyonal apre dezas la. Pou kontinye amelyore travay asistans kap fèt apre katastwòf tankou sa a, li vrèman valab poun mande : Èske repons donatè yo ak resous finansye yo te sifi? Nan ki pwen plan preparasyon pou kataswòf la te efikas? Èske èd entènasyonal la te byen kowodone ant dirijan yo, epi èske te gen ase transparans vè popilasyon ki te afekte yo? 

Rapò Evalyasyon Real Time la, ki te fèt pa Biwo Nasyonzini pou Kowòdinasyon Zafè Imanitè, te pibliye dènyèman sou repons entènasyonal a siklòn Matthew. Rapò sa di ke “sin kompare rezilta imanitè Matthew ak rezilta imanitè lòt katastwòf ann Ayiti, gen anpil pwogrè ki fèt, menm si pwogrè a pa touche tout moun egalman.”

Fondasyon Entèameriken (IAF) pa yon ajans ki travay nan èd imanitè. Poutan apre tanpèt Oktòb 2016 la, IAF  te bay rezo patnè debaz ki la yo jarèt pou yo te ka adapte pwòp entèvansyon ijans sosyal ak ekonomik yo pou reponn ak bezwen omwen 10,000 sinistre Matthew. 

IAF ap  kenbe patnè Ayisyen li yo jiskaprezan. Pou kontribye nan dyalòg pou amelyore pwochen efò asistans, IAF gen kèk leson ke li te tire apre pasaj siklòn Matthew — nan pèspektif patnè debaz li yo ki te pi afekte lè katastwòf la te rive.

Matthew-IMG_4805

  En cas de catastrophe, les partenaires sont ceux qui savent comment reconstruire leurs vies.

Apre siklòn Matthew te pase nan Sid nan mwa Oktòb 2016, Fondasyon Entèamerikèn (IAF) te bay asistans imedyat ba 5 òganizasyon debaz nan depatman Sid la pou ede adrese pwoblèm ke gwo siklòn sa te kreye. Eksperyans sa a pèmèt IAF pi byen konprann enpak la. Leson tire apati eksperyans yo ka itil pou pwochen entèvansyon fèt nan nivo nasyonal oswa mondyal. Men kèk obsèvasyon ki fèt, leson ki tire ak rekòmandasyon ki soti sou teren an:

 • Lyezon Lokal IAF la dwe kontakte lidè òganizasyon benefisyè yo touswit apre katastwòf la pase. Pandan reyinyon swivi yo, manm òganizasyon ki afekte yo retire chapo yo devan IAF paske, daprè yon manm Organisation de Développement Durable et Solidaire d'Haïti (ODDSHA) ki se yon patnè benefisyè IAF, se Fondasyon Intèamerikèn ki te premye voye mande kijan sitiyasyon an ye apre siklòn nan.  
 • Pwen fokal IAF la ki sou teren an dwe òganize vizit repons rapid pou evalye sitiyasyon endividyèl chak gwoup ki te afekte yo pou detèmine nivo sipò yo bezwen yo. Yo dwe konsilte lòt manm ki te afekte pa dezas la nan kominote a - pa sèlman gwoup ki lye ak pwojè ke IAF finanse yo. Pandan reyinyon evalyasyon yo, rezidan yo te apresye lefèt ke IAF se te premye òganizasyon ki vizite kominote yo pou evalye dega a ak bezwen yo. Menm yon semèn apre siklòn nan, pa t gen okenn otorite ki te panse vizite kominote yo.

Deusibon-IMG_4677

Dieusibon Pierre-Mérité Écouté les membres de la communauté touchés par l'Ouragan Matthew.
 • Pandan reyinyon apre dezas la, li enpòtan pou kite manm tout òganizasyon yo eksprime tèt yo. Pran pasyans pandan diskisyon yo. Tande fristrasyon yo avèk anpil atansyon. Lyezon lokal IAF la remake ke pandan premye vizit apre siklòn nan, rezidan yo pat vle kite reyinyon an.

 • Premye entèvenan yo dwe vizite jaden, kay, ansanm ak lòt bilding detwi otan ke posib. Pale ak kèk notab. Anplis de lidè òganizasyon yo, pale ak lòt manm yo tou.

 • Pale ak gwoup fanm yo separeman. Gen de sityasyon kote fanm pap pale franchman de pwoblèm yo devan mesye. Manman pi dispoze e pi ka pale aklè de pwoblèm pitit yo.
   
 • Pran ankonsiderasyon pwopozisyon ke moun fè sou fason yo vle kontinye aktivite nan kominote yo odela de koutèm. Pa egzanp, ki bezwen yo genyen a mwayen ak lontèm?
 • Evite pwopoze solisyon pou rezidan ak sinistre yo apre dezas la. Pandan vizit swivi yo pifò òganizasyon yo te remèsye IAF pou estrateji yo te itilize pou ede moun yo degaje epi reprann tèt yo apre pwoblèm ke Matthew te kreye yo. "IAF gen anpil respè pou patnè benefisyè li yo. Li respekte volonte yo," di yon manm ODDSHA apre repons lan.
 • Fasilite sipò sikolojik pou viktim yo. Eksperyans akonpayman sikolojik ke IAF te ofri òganizasyon ki te viv pèt yo te fè prèv enpòtans li pou kominote yo. Li pèmèt sinistre yo rebati konfyans yo e mete nen nan figi yo. Apre tanpèt la, gen kèk sinistre ki te panse lavi yo te fini paske yo te pèdi tout byen yo. Men akonpayman sikolojik la ede yo rejwenn konfyans ak motivasyon yo te bezwen pou redinamize revni lakay yo.  

Mattew-IMG_9869

Les communautés qui sont prêts à répondre aux désastres naturels sont moins vulnérables. 

 • Brase lide ak lidè gwoup diferan yo pou ranfòse solidarite ant òganizasyon debaz yo. Nan yon reyinyon swivi avèk Mouvman Peyizan 3yème Seksyon Kanperen (MP3K), lidè gwoup yo te eksplike enpòtans solidarite ak enpòtans rezo.

 • Idantifye epi fè konpliman pou travay kominal òganizasyon kominotè yo te fè anvan entèvansyon an. Nou remake ke anvan moun yo te jwenn èd imanitè, manm gwoup yo te deja òganize tèt yo pou ede sinistre yo ak netwaye wout yo pou fasilite kominikasyon nan zòn ki pi rekile yo.  

 • Pran foto pou dokimante dega ak bezwen pandan premye vizit evalyasyon sou teren an, ak pandan vizit swivi yo tou.

 • Kay solid ki te bati ak finansman IAF nan de kominote nan Kanperen te jwe yon gran wòl nan pwoteksyon manm kominote yo. Apre pasaj siklòn nan, lokal MP3K ansanm avèk pa Asosyasyon Plantè Jonc-Tiby a te akeyi plis ke 1.500 manm vilnerab kominote yo. Akoz de sipò sa a, moun ki pa fè pati de òganizasyon sa yo gen yon pèsepsyon ki pi pozitif anvè yo.

 • Ranfòse kominikasyon ant òganizasyon yo pandan peryòd evalyasyon an. Ekip IAF la nan Washington kenbe kontak regilye ak ekip ki sou teren an pou asòti ak adapte aksyon yo baze sou reyalite ki sou teren an.

 • Entèvansyon yo pran tan. Yo mande anpil kominikasyon avèk gwoup yo pou prepare finansman yo.

 • Ankouraje manm òganizasyon yo pou devlope gwo do nan move tan. Kominote yo ki pran bon vè dlo mete la yo mwen siseptib.

__________________________________________________

Dieusibon Pierre-Mérité Lyezon Lokal ak Sipò Administratif (LLAS)-Haïti, lnter-American Foundation.

__________________________________________________

 FRENCH

Quatre mois après que l’ouragan Matthew se soit abattu sur Haïti comme tempête de catégorie 4, l’attention du monde est peut-être passée à d’autres sujets mais les haïtiens poursuivent leur redressement et continuent à rebâtir leurs communautés. Pendant ce temps, les organisations d’aide humanitaire sont maintenant impliquées dans les  évaluations de la réponse internationale au désastre. Dans le but de constamment améliorer les opérations de secours pour ce genre d’évènement tragique, il est très pertinent de poser des questions comme : Est-ce que les réponses des donateurs et les ressources financières étaient adéquates? Dans quelle mesure est-ce que les plans de préparation aux catastrophes étaient adéquats? Est-ce que l’aide internationale était bien coordonnée entre les différents leaderships et il y avait-il assez de responsabilité envers les populations touchées?  

Le tout nouveau rapport d’Évaluation en temps réel de la réponse internationale à l’ouragan Matthew qui a été produit par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU suggère «qu’il y a eu de nombreuses améliorations en matière de réponse internationale envers les conséquences humanitaires d’ouragan Matthew par rapport aux désastres précédents en Haïti, même si l’amélioration a tout de même été inégale».

L’Inter-American Foundation (IAF) n’est pas une agence de secours dédiée aux catastrophes. Toutefois, à la suite des évènements qui se sont produits en octobre 2016 (la tempête), l’IAF a soutenu son réseau existant de partenaires sur le terrain afin d’élaborer leur propres interventions sociales et économiques d’urgence dans le but de répondre aux besoins de plus de 10 000 survivants. 

L’IAF continue à soutenir ses partenaires haïtiens. Dans un effort visant à contribuer au dialogue afin d’améliorer les efforts de secours futurs, l’IAF souhaite inclure certaines leçons apprises à la suite de l’ouragan Matthew – du point de vue des partenaires sur le terrain qui étaient le plus touchés lors de l’incident.

Matthew-IMG_4805

 En cas de catastrophe, les partenaires sont ceux qui savent comment reconstruire leurs vies.

Suivant le déferlement de l’ouragan Matthew à travers la portion su d’Haïti en octobre 2016, l’Inter-American Foundation (IAF) a accordé une aide immédiate à cinq organisations sur le terrain dans le département du Sud afin d’aider à résoudre les problèmes engendrés par l’énorme tempête. Cette expérience a permis à l’IAF de mieux comprendre l’impact sur le terrain et les leçons apprises de cette expérience peuvent être utiles pour les interventions futures à l’échelle nationale ou internationale. Voici certaines des observations, leçons et recommandations apprises sur le terrain:

 • Les équipes de liaison locale et administrative (Local Liaison and Administrative Support (LLAS)) de l’IAF devraient rapidement communiquer avec les dirigeants des organisations récipiendaires suivant le désastre. Pendant les réunions de suivi, les membres des organisations concernées ont tous exprimés leur gratitude et leur reconnaissance envers l’IAF car, selon un membre de l’organisation bénéficiaire Organisation de Développement Durable et Solidaire D'Haïti (ODDSHA), elle était la première organisation à avoir posé des questions après le déferlement de la tempête.  

 • Les points centraux de l’IAF sur le terrain devraient organiser des visites de réponse rapide afin d’évaluer la situation individuelle de chaque groupe touché afin de déterminer le niveau de soutien requis. Ils devraient également coordonner avec d’autres membres touchés de la communauté qui ont été affectés par le désastre – et non seulement les groupes associés avec les projets financés par l’IAF. Pendant les réunions d’évaluation, les résidents ont apprécié le fait que l’IAF était la première organisation à visiter les communautés dans le but de procéder à des évaluations de dommages et de besoins. Même une semaine après le désastre, aucune autre autorité n’est venue visiter les communautés.

Deusibon-IMG_4677

Dieusibon Pierre-Mérité Écouté les membres de la communauté touchés par l'Ouragan Matthew.

 • Pendant les réunions post-désastre, il est important de laisser les membres des organisations s’exprimer. Soyez patient pendant les discussions. Écoutez attentivement leurs frustrations. La liaison locale de l’IAF a remarqué que pendant la première visite suivant l’ouragan, les résidents souhaitaient rester plus longtemps aux réunions.
 • Les premiers intervenants devraient visiter les jardins, les maisons et les autres bâtiments détruits aussi souvent que possible.
 • Parlez aux groupes de femmes séparément. Dans certains cas, les femmes ne discuteront pas franchement en présence d’autres hommes. Les mères seront plus aptes et mieux en mesure de parler plus clairement des problèmes liés aux enfants.   
 • Prenez les suggestions des autres personnes en considération sur la façon dont ils souhaitent poursuivre les activités de leur communauté au-delà du court-terme. Par exemple, quels sont leurs besoins au moyen et long-terme?
 • Évitez de proposer des solutions aux résidents et aux survivants immédiatement après le sinistre. Pendant les visites de suivi, la plupart des organisations ont remercié l’IAF pour la stratégie utilisée afin d’aider les personnes à faire face et se rétablir des problèmes engendrés par Matthew. Un membre de l’ODDSHA a affirmé après l’intervention que « l’IAF démontre un énorme respect envers ces partenaires bénéficiaires. Elle respecte leurs souhaits ».

 • Facilitez le soutien psychologique aux survivants. La disponibilité de services d’assistance que l’IAF a offert aux organisations qui ont subis des pertes s’est avérée très importante pour guérir les communautés. Ces services ont permis ont populations touchées de rebâtir leur confiance et de renforcer leur estime de soi. Au lendemain de la tempête, certains survivants croyaient que leur vie était finie parce que leurs biens avaient été complètement détruits. Les services d’assistance leur ont permis de regagner leur confiance et leur motivation pour à nouveau stimuler les revenus du ménage

Mattew-IMG_9869

Les communautés qui sont prêts à répondre aux désastres naturels sont moins vulnérables. 

 • Renforcez la solidarité entre les organisations sur le terrain en conduisant une séance avec les leaders des différents groupes. Lors d’une réunion de suivi avec Mouvman Peyizan 3yème Seksyon Kanperen (MP3K), les leaders de groupe ont expliqué l’importance de la solidarité et du réseautage.
 • Identifier et encouragez le travail communautaire effectué par les organisations communautaires avant l’intervention. Nous avons remarqué qu’avant l’arrivée de l’aide humanitaire, les membres des groupes s’étaient déjà organisés afin d’aider les survivants et nettoyer les routes dans le but de faciliter la communication entre les zones éloignées.   

 • Prenez des photos pour documenter les dégâts et les besoins pendant la première visite évaluation sur le terrain et encore d’avantage pendant les prochaines visites.

 • Les structures résistantes à la tempête construites avec les fonds de l’IAF dans deux communautés de Camp-Perrin ont joué un rôle important dans la protection des membres de la communauté. Au lendemain de la tempête, les installations de MP3K et d’Association Planteurs Jonc-Tiby ont pu héberger plus de 1500 membres à risque de la communauté. En raison de leur soutien, les personnes qui ne sont pas des membres de ces organisations ont maintenant un regard plus positif sur celles-ci.
 • Renforcez la communication entre les organisations pendant l’étape d’évaluation. L’équipe de l’IAF à Washington, D.C., maintient un contact régulier avec l’équipe sur le terrain afin de mieux coordonner et s’adapter à la réalité sur le terrain.
 • Les interventions prennent du temps. Elles nécessitent beaucoup de communications avec les groupes pour préparer le financement.    

 • Encouragez les membres des organisations à renforcer leur capacité de résilience en matière de conditions météorologiques extrêmes. Les communautés qui sont mieux préparées sont moins vulnérables.   
__________________________________________________

Dieusibon Pierre-Mérité Est une liaison locale et soutien administratif (LLAS) en Haïti pour l'Inter-American Foundation.

Return to full list >>

Free viewers are required for some of the attached documents.
They can be downloaded by clicking on the icons below.

Acrobat Reader Flash Player QuickTime Windows Media Player Microsoft Silverlight Word Viewer Excel Viewer PowerPoint Viewer
comments powered by Disqus