Show/Hide
Akòz mank lajan, Gouvènman Federal la nan Etazini, ki gen ladan Fondasyon Entèameriken an, te fèmen depi 19 janvye 2018.

Kreyol News

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

KREYOL NEWS

Bous pou Rechèch 2015 pou Devlopman Kominotè

Post Date:05/15/2015
Fondasyon Entè-Ameriken bay bous rechèch pou 15 kandida doktora ki soti nan inivèsite Etazini, pou vin mennen rechèch pou disètasyon yo nan Amerik Latin pandan lane k ap vini an. Yo chwazi bousye yo dapre nivo ki wo nan dosye akademik yo, ak dapre pwopozisyon yo soumèt, ak dapre kontribisyon yo ka fè nan devlopman kominotè. Yo tout se sitwayen Etazini, sòf sa ki gen yon lòt peyi kote non yo, epi yo pral fè rechèch sou sijè sa yo:

IAF Fellows at 2015 conference. 2014 Etidyan Gustavo Oliveira, Florencia Arancibia,  Marcela Torres Wong and Jorge Derpic.

 • Juan Albarracin Dierolf, (Kolonbi), University of Notre Dame, òganizasyon sivik, krim ak politik nan bidonvil nan Brezil;
 • Elisa Arond, Clark University, pèspektiv pou devlopman rejyonnal enklizif avèk lasyans, teknoloji, ak inovasyon nan Kolonbi;
 • Kelly, Birch Maginot, Michigan State University, pèsepsyon ak pratik sitwayennte nan pami "retornados" nan Salvadò;
 • Shanya, Cordis, University of Texas nan Austin, vyolans leta, devlopman neoliberal, ak batay otoktòn pou tè nan Giyàn;
 • Juan Dammert Bello (Pewou), Clark University, politik ekspansyon pou pye palmis ki bay lwil nan Amazòn Perivyen;
 • Mónica Hernández, (Kolonbi), Rutgers University, pwosesis tit pwopriyete kolektif pou kominote Nwa nan Kolonbi;
 • Leonard Lowe, University of North Carolina, ka moun pòv ak pwofesi nan Lame Selès ann Ayiti;
 • Sophia Moore, University of California nan Davis, endepandans alimantè, politik agwoekolojik, ak devlopman riral nan zòn santral Ayiti;
 • Nicole Rosner, University of California nan Berkeley, sitwayennte eksperimantal nan banlye Rio de Janeiro;
 • Ana María Sánchez-Rodríguez (Meksik), University of Massachusetts nan Boston, òganizasyon popilè k ap travay pou sispann move tretman kont fanm ak jennfi andikape nan Meksik;
 • Marian Thorpe, Rutgers University, chanjman klimatik ak konsantman moun nan forè endijèn Panama;
 • Maria Torres Bustamante (Kolonbi), Stony Brook University, koka kòm danre ilegal nan plantasyon Kolonbi ant 1950 ak 1995;
 • Cari Tusing, University of Arizona, òganizasyon popilè pou pwopriyete tè nan Guaraní endijèn ak nan lòt kominote kiltivatè nan Paragwe;
 • Priscilla Vaz (Brazil), University of North Carolina, ekonnomi solidarite nan City of God (Vil Bondye);
 • Nicolena von Hedemann, University of Arizona, peman pou sèvis anviwonnman nan mòn Gwatemala.

Nan sezon otòn k ap vini an, IAF pral anonse li fini avèk faz 2016-2017 la pou bous rechèch pou etidyan ki nan syans sosyal, syans fizik, domèn teknik, ak pwofesyon ki an rapò avèk kesyon devlopman popilè. Bous rechèch IAF yo bay transpò pou ale nan kote pou fè rechèch la, ak yon peman chak mwa pou yon peryòd maksimòm 12 mwa, ak yon alokasyon pou rechèch. Bousye yo dwe deja rive nan kandidati pou yon doktora, nan dat pou yo kòmanse rechèch IAF finanse a. Nan dat jodi a, IAF deja sipòte plis pase 1 000 bousye pou rechèch nan Etazini ak nan 28 lòt peyi nan Amerik Latin. Pou plis enfòmasyon, ale wè nan adrès www.iie.org/iaf.

Return to full list >>