Show/Hide
Akòz mank lajan, Gouvènman Federal la nan Etazini, ki gen ladan Fondasyon Entèameriken an, te fèmen depi 19 janvye 2018.

Kreyol News

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

KREYOL NEWS

Jounen Mondyal kont Trafik Moun lan

Post Date:07/30/2015
Nan Jounen Mondyal kont Trafik Moun lan, n ap voye yon je sou òganizasyon Dominiken k ap travay avèk sektè prive a, pou anpeche eksplwatasyon timoun minè.

Dapre dènye rapò ki soti nan Depatman Deta a, trafik moun se yon endistri ki rapòte $150 milya dola chak ane, sa ki depase chifdafè konpayi Ford Motor pou lane 2014 la. Kòmès esklav k ap fèt kounye a eksplwate plizyè milyon moun sou latè, epi gen anpil nan viktim yo ki se timoun yo fòse travay nan kondisyon ki difisil anpil, kit se nan pwostitisyon, oswa nan trafik dwòg, nan atelye sekrè, nan plantasyon, nan kay moun, oswa nan lari kòm machann oswa kòm moun k ap mande lacharite.

Repiblik Dominiken se yon kote yo pran viktim, ak yon kote yo voye viktim yo. An 1998, te gen Movimiento Para el Auto-Desarrollo Internacional de la Solidaridad (MAIS), ki se yon manm nan yon rezo entènasyonnal ki rele End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), ki te fonde espesyalman pou pwoteje ti gason ak ti fi, ak adolesan ki andanje nan Puerto Plata, epi ki te devlope aktivite l apre sa nan tout peyi a. Lontan, se bèl plaj, ansanm ak achitekti Viktoryen orijinal, ak bèl pannorama sou mòn yo, ki te fè anpil touris ale nan vil ki nan nò Dominikani yo. Lè vin gen enstalasyon touristik rich ki ranplase li, epi li pa vin yon destinasyon priyoritè ankò pou bato touris yo, Puerto Plata vin tounen yon enfrastrikti ki kraze, kote gen anpil moun pòv, ak yon komès lamizè k ap rale moun ki enterese nan banbòch seksyèl pou touris. Pou jenn moun ki oblije kite lekòl pou ale travay, pi move fòm eksplwatasyon ak abi sou timoun sa a, se yon danje aklè, ki la kounye a.

MAIS fè timoun, ak pwofesè, ak paran, ak lòt moun nan kominote yo konnen danje ki genyen nan eksplwatasyon seksyèl. Ekip pwofesyonnèl li yo ap travay pou konvenk endistri lotèl yo, pou yo siyen yon kòd sou konpòtman, ki tabli pou anpeche kalite eksplwatasyon sa a, epi pou aprann anplwaye yo rekonnèt sikonstans ki kapab gen danje pou timoun. Pwogram fòmasyon yo òganize tou pou chofè taksi, operatè vizit gide, machann, ak kontraktè k ap travay pou lotèl yo. MAIS fè seyans fòmasyon pou lotèl yo chak ane, pou nouvo anplwaye yo kapab konnen pwoblèm yo. Yo aprann moun nan fòmasyon an, si yon anplwaye oswa yon lòt moun wè yon minè kapab andanje, li dwe kontakte manadjè lotèl la, ki limenm dwe gade si l bezwen fè otorite yo konnen. Kòm li wè gen ofisyèl ki renka pou yo mennen ankèt lè se touris etranje ki nan yon ka, MAIS ankouraje fè rapò bay anbasad peyi moun lan, lè yo wè yon aktivite ki ka ilegal.

MAIS Dominican republic
Reprezantan AMResorts ap siyen kòd sou konpòtman an.

Dapre Luis Mendez, ki se kowòdinatè MAIS, "se timoun ki kite lekòl yo ki plis andanje pou moun fè yo abi oswa eksplwate yo". Se poutèt rezon sa a, an 2010, MAIS te mande IAF finansman pou bay 300 etidyan k ap travay di sipò akademik yo bezwen pou rive vanse nan klas yo, jouktan yo fini edikasyon yo. Nan dat jodi a, gen plis pase 500 etidyan ki resevwa sipò konsa, epi genyen 180 ankò yo pral ede pandan lane lekòl k ap vini an. Ankourajman Mendez pou lite kont eksplwatasyon timoun avèk fòmasyon anplwaye yo, se pou tout òganizasyon k ap sèvi timoun nan travay edikasyon, nan fè travay atis, espò, ak lòt aktivite. Gen abi ak eksplwatasyon k ap fèt tout kote; kidonk timoun tout kote kapab andanje, epi yo ka bezwen asistans. "Gen yon danje espesyal pou timoun ki andikape yo", dapre sa Mendez di ankò. "Lè yon timoun andanje, li bezwen jwenn yon moun pou li pale, epi li bezwen resevvwa konsèy ki ka ede li."

MAIS Dominican Republic

Ti gason an Dominikani k ap fè travay lekòl ba li fè.

Return to full list >>