Show/Hide
Akòz mank lajan, Gouvènman Federal la nan Etazini, ki gen ladan Fondasyon Entèameriken an, te fèmen depi 19 janvye 2018.

Kreyol News

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

KREYOL NEWS

Mete Vila Buenos Aires yo sou Kat la

Post Date:10/13/2015
Villa de Buenos Aires. Foto de Natalia Ferreyra_Ph15Gen plis pase 250 000 moun k ap viv nan vila Buenos Aires yo, kote gen katye enpwovize pou plizyè nan moun pi pòv nan vil la rete; anpil ladan yo se imigran ki soti anndan peyi a ak nan peyi vwazen yo. Pase pou yo travay sou pwoblèm lamizè, ak mete sèvis ki manke, ak lite kont krim nan kominote sa yo, ofisyèl yo pito fè kòmsi yo pa wè. Vila 15, yo rele Ciudad Oculta ki vle di vil kache, se yon kote ou pa menm kapab wè lè ou sou granwout ki pase toupre a, paske li kache dèyè yon miray yo bati pou fè moun pa wè, ni pa sonje kote a. Jiska mwa dawout la, minisipalite Buenos Aires la te refize mete vila yo sou kat ofisyèl li, sòf tankou yon bann tach gri san non ki reprezante yon kote pou pèsonn pa ale.

Sa vle di vila yo pa egziste sou Kat Google la, ni pou sèvis GPS yo, ni pou sèvis piblik, ki depann sou adrès ofisyèl kote yo. Anbilans ak lòt veyikil pou ijans yo konn monte ak desann san yo pa ka jwenn yon adrès, sa ki fè yo pèdi kèk minit ki enpòtan pou sove yon moun k ap mouri. Pou chèche rezoud pwoblèm sa yo, ak ede vila yo jwenn diyite, gen yon bennefisyè sibvansyon IAF ki rele Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) [Asosyasyon Sivil pou Egalite ak Jistis], ki se yon òganizasyon sèvis legal k ap sèvi moun pòv, ki fè patnè avèk rezidan yo ak Fondasyon Avina pou mande mete kominote sa yo sou kat la. Avèk asistans Wingu, ki se yon lòt òganizasyon ki pa travay pou fè bennefis, yo kòmanse yomenm travay pou fè kat katye sa yo. Lè otorite minisipal yo kòmanse konprann travay la, yo entegre enfòmasyon sou katye a nan kat ofisyèl vil la. Kounye a, pifò nan vila yo make aklè, epi otorite yo pwomèt mete non ri ak kote piblik ki rete yo sou kat la.

Menm si vila yo pa egziste sou kat yo, IAF rive jwenn chimen pou rive ladan yo, avèk asistans òganizasyon kominotè k ap sèvi kote sa yo:

Circo Social del Sur ki te fonde an 2002 avèk inisyativ Mariana Rufolo, ki gen eksperyans travay nan edikasyon altènativ, ak Pablo Holgado, ki se yon veteran Circo Social del Sur. Anplwaye li yo, ki gen nan pami yo plizyè ansyen elèv li, ap bay jenn Ajantinyen ki rete nan Vila 15, Vila 21, ak Vila 24 fòmasyon nan akwobasi ayeryen, jimnastik sou trapèz, ak danse. Elèv yo aprann tou teknik ki amelyore kapasite yo pou kominike, pou pran desizyon, pou travay nan yon ekip, pou fin fè yon pwojè, ak pou reflechi kritikman.

Ph15 te kòmanse nan mwa dawout 2000, lè yon fotograf ki rele Martín Rosenthal te kontre avèk kèk jenn moun Vila 15, oswa Ciudad Oculta, ki te vle travay. Anvan yon semenn te pase, jenn moun yo jwenn yon kote pou fè klas, epi yo rekrite 10 lòt jenn. Depi lè sa a, genyen anviwon 50 elèv ki kontre chak semenn avèk pwofesè ki travay nan sant kominotè a, ki toujou gen yon lis ant 10 ak 15 moun k ap tann pou yo enskri. Jenn fotograf yo fè ekspozisyon nan Ajantin, Almay, Espay, Angletè, ak Etazini, kote yo òganize tout etap evennman an poukont yo: seleksyon ak sekans, foto, montaj, ankadreman, ak anplasman.

Enlace Social ofri travayè tekstil k ap lite nan Ciudad Oculta ak nan Villa Cildañez fòmasyon, asistans teknik, ak posibilite pou jwenn mikwokredi, epi li travay men nan men avèk envantè lamòd pou fonde yon biznis kote se travayè yo ki dirije, pou devlope yon mak ansanm ak nouvo pwodui.

An kolaborasyon avèk konsèy administrasyon katye Villa Inflamable ak lòt patnè, ACIJ ap devlope yon sant kominotè kote pral genyen 150 moun k ap louvri biznis, ki vin resevwa fòmasyon ak sipò yo bezwen pou fè biznis yo kenbe konpetisyon pi byen, ak pou ede yo antre nan ekonnomi fòmèl Buenos Aires la. ACIJ ede moun ki rete nan kominote pòv yo tou, pou yo jwenn tout sipò sèvis sosyal yo, ak pou yo patisipe nan lavi ekonnomik la.

Return to full list >>