Bous pou rechèch

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Bous yo la pou etidyan ki enskri kounye a nan yon inivèsite Etazini, epi ki gen yon kandidati avanse pou yon doktora nan syans sosyal, syans fizik, matyè teknik, ak pwofesyon ki an rapò ak devlopman kominotè. Men sèlman, aplikasyon pou rechèch klinik nan domèn sante a pa pral konsidere.

Bous yo baze ni sou kritè devlopman, ni sou kritè akademik. Pwopozisyon yo dwe prezante yon oryantasyon pratik pou enfòmasyon ki soti sou teren an. Se sèlman nan sikonstans eksepsyonèl IAF pral asepte sipòte pwopozisyon ki montre yon enterè prensipal nan kesyon makwo politik oubyen ekonomik, ki an rapò ak anviwonnman moun pòv. Kòm pwogram Bous la sèvi kòm konpleman pou sipò IAF bay pou pwojè devlopman kominotè nan Amerik Latin ak nan Karayib, gen yon priyorite, nan pami moun ki fè aplikasyon yo, pou moun ki gen pwojè karyè oswa rechèch ki an rapò ak kesyon ki pi enterese IAF yo. Nan domèn ki gen priyorite kounye a, se:

 • òganizasyon k ap ankouraje devlopman kominotè pou moun pòv ak moun ki nan nesesite nan Amerik Latin ak nan Karayib;

 • kondisyon finansyè ki dirab, ak endepandans òganizasyon devlopman yo;

 • tandans ki afekte gwoup ki majinalize istorikman, tankou desandan Afriken, popilasyon otoktòn, fanm, moun ki gen andikap, epi jenn moun;

 • devlopman transnasyonal;

 • responsabilite antrepriz yo pran nan devlopman kominotè;

 • enpak globalizasyon an sou devlopman kominotè;

 • enpak aktivite devlopman kominotè yo genyen sou kalite lavi moun pòv yo nan domèn tankou agrikilti dirab ak administrasyon resous natirèl, lojman, swen sante fondamantal, edikasyon, devlopman lavil, fòmasyon ak asistans teknik, transfè teknoloji, kreyasyon travay, komèsyalizasyon, ak devlopman ti komès. 

Kalifikasyon Jeneral

Moun k ap voye aplikasyon an dwe yon etidyan doktora ki enskri kounye a nan yon inivèsite Etazini, epi li dwe genyen yon kandidati avanse anvan li koumanse rechèch sou teren avèk finansman IAF.

 • Konkou a ouvri pou sitwayen ameriken ak pou sitwayen peyi endepandan nan Amerik Latin ak nan Karayib la (sòf Kiba).
 • Rechèch moun k ap fè aplikasyon an pa dwe gen okenn lòt sibvansyon k ap finanse l.
 • Bous IAF yo finanse rechèch sou teren nan peyi endepandan nan Amerik Latin ak nan Karayib la (sòf Kiba). Pwopozisyon pou rechèch sou teren nan Pòtoriko oswa nan teritwa olandè, franse, ak angle yo pa kalifye.
 • Moun k ap fè aplikayson yo dwe kapab pale ak ekri lang k ap sèvi nan pwopozisyon rechèch la.
 • Chak moun k ap fè aplikasyon yo dwe kapab montre, pandan peryòd rechèch sou teren an, y ap gen yon kolaborasyon planifye ak enpòtan avèk yon enstitisyon devlopman afilye oswa yon enstitisyon rechèch aplike nan yon peyi Amerik Latin oswa Karayib.

Pwosedi ou Fè Aplikasyon

Ou ka jwenn pwosedi pou fè aplikayson yo nan lang angle nan adrès www.iie.org/iaf.