Show/Hide
Akòz mank lajan, Gouvènman Federal la nan Etazini, ki gen ladan Fondasyon Entèameriken an, te fèmen depi 19 janvye 2018.

Kesyon moun poze souvan

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

 

Konbyen lajan IAF konn bay kòm sibvansyon, epi konbyen tan sipò IAF la dire?

Kantite lajan sibvansyon an depann sou bezwen òganizasyon ki voye pwopozisyon an, ak sou kantite resous kontrepati li mobilize. Dènye sibvansyon IAF bay yo varye ant $25 000 ak $400,000 pou ant 1 ak 4 an. Kounye a, IAF pa finanse demann pou mwens pase $25 000 ni plis pase $400,000.

Èske yon òganizasyon ka voye plis pase yon pwopozisyon?

Non; òganizasyon k ap voye pwopozisyon yo kapab voye yon sèl pou chak peryòd finansman.

Ki pousantaj nan lajan total sibvansyon an ki kapab finanse depans fonksyonnman (administrasyon, onorè, depans operasyonèl, salè, ak materyèl)?

Anjeneral, IAF pa finanse pwopozisyon ki bezwen plis pase 50 pousan nan depans fonksyonnman. Nòmalman, mwens gen depans fonksyonnman, se plis chans pwopozisyon an genyen pou l asepte.

Èske sibvansyon IAF yo kouvri salè tou?

Salè yo se yon depans nòmal.

Ki pousantaj dwe soti nan finansman kontrepati yo?

Finansman kontrepati yo dwe antre nan bidjè pou pwojè yo pwopoze a, men pa gen minimòm ki obligatwa. Plis finansman kontrepati a wo, se plis yon pwopozisyon gen chans pou li apwouve. Kontrepati a kapab an lajan likid, oswa an nati, oswa tè, founiti, enfrastrikti, travay, lokal biwo, estokaj, lokal pou reyinyon, elatriye.

Ki depans administratif ki ka antre nan bidjè y ap pwopoze a?

Nan pami depans administratif ki aseptab yo, genyen fonksyonnman, lwaye, dlo ak elektrisite, asirans, salè, ekipman ak founiti biwo, ak lòt depans ki ekri nan fòmilè pou pwopoze bidjè nan seksyon sou bidjè nan direktiv sa yo.

Kilè mwen sanse resevwa yon repons sou pwopozisyon an?

Òganizasyon w lan pral resevwa konfimasyon ki di yo resevwa pwopozisyon an. Anvan 4 oubyen 6 mwa pase, n ap fè w konnen kouman sa ap mache pou pwopozisyon an.

Ki diferans ki genyen ant estrikti direksyon ak estrikti operasyon?

Estrikti direksyon an se fòm lidèship òganizasyon an, ki kapab, pa egzanp, yon konsèy direktè, yon asanble jeneral, yon konsèy fiskal ak/oubyen yon direktè. Estrikti operasyon an se jan yo distribye travay la. Pa egzanp, estrikti operasyon an kapab genyen yon ekip pou edikasyon, yon ekip pou kominikasyon, ak yon depatman administratif.

Kisa ki rele konpozisyon yon òganizasyon?

Isit la, mo "konpozisyon" a vle di moun ki nan òganizasyon an. Yon asosyasyon, pa egzanp, gen manm li yo epi li ka gen volontè ak lòt moun ki enterese.